HAR FELLESSKAPET RÅD TIL KOMMUNALE BARNEHAGER?

Tidligere Ap-statsråd Knut Storberget åpner for at kommunene skviser ut private barnehager, og i Bjørnar Moxnes Rødt advarer stadig mot private velferdsprofitører i barnehagene, men har de regnet på hvor mye dyrere kommunal drift av barnehager er for fellesskapet?

Å drive barnehager i kommunal regi viser seg å være mer kostbart og mindre attraktivt enn privat drevne barnehager.

Tilskuddet fra staten til private barnehager blir beregnet ut fra gjennomsnittlige utgifter i de kommunale barnehagene i den enkelte kommune, og de private barnehagene har krav på 100 % av det de kommunale barnehagene får i offentlig finansiering.

Årsaken til det høye statstilskuddet må skyldes dårlig kommunal drift, og/eller at deler av tilskuddet brukes til andre kommunale utgifter i strid med § 14a i Barnehageloven.

Når norske private barnehager kan vise til flere hundre millioner i overskudd med de samme offentlige tilskuddene som de kommunale får, og i tillegg bidrar med flere hundre millioner i skatt av overskuddet til felleskapet, så må en stille seg spørsmålet om vi har råd til kommunal drift av barnehagene.

Hvorfor driver private firmaer mer økonomiske og attraktive barnehager enn det  kommunene gjør?

Det skyldes at det kommunale systemet ikke har noe incitament for økonomisk og attraktiv drift. Oppnår en kommunal barnehage et godt økonomisk resultat, så kommer ikke det barnehagen og de ansatte til gode. Tvert i mot blir de straffet av kommunepolitikerne som setter neste års budsjett for barnehagen tilsvarende ned. Ved en dårligere drift enn budsjettert kan de håpe på en økning i budsjettet året etter.

Et privat firma, derimot, er helt avhengig av at driften går med overskudd (profitt), til investeringer og til bedre betingelser for de ansatte. Går et privat firma med underskudd, så kan ikke det gå til politikerne og be om mer penger fra fellesskapet.

Her er konkurs alternativet.

 

Resultatene fra en foreldreundersøkelse for landets barnehager viser at foreldrene jevnt over er godt fornøyd med barnehagen barna går i, men samtidig viser undersøkelsen at det er variasjoner mellom barnehagene, og at det er de private barnehagene som gjør det best.

Undersøkelsen av foreldretilfredshet viser at 90 prosent av de med høyest score er private barnehager.


Når det årlig koster oss flere hundre millioner mer med kommunale barnehager enn private, og brukerne i tillegg er mest fornøyd med de private, så er det fornuftig å frita kommunene fra å drive barnehager.

For å redusere den statlige finansieringen av barnehagene må tilskuddet beregnes ut fra gjennomsnittlige utgifter i de private barnehagene, inkl. f. eks. 10 % fortjeneste.

Ved en slik omlegging av beregningen kan de statlige tilskuddene til barnehagene settes betraktelig ned.

 

Johannes Akkerhaugen

forfatter 

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.