Korona-tiltakenes systematiske mangler

Jeg viser til en rekke artikler i deres avis, bl.a.

«Coronaviruset - 1 av 3 kan være immune fra før»

.. og en rekke artikler med spørsmålstillinger rundt Corona-smitte i befolkningen

Det burde være en sentral informasjonsinnhenting å kartlegge den reèlle corona-smitte også blant aldersgrupper med få eller ingen symptomer, og i tillegg til dette smitt-barheten fra disse gruppene.

Her er en "nær-kopi" av min henvendelse til H-dir, departementet og FHI, samt kopi til noen aviser (bl.a. dere) - ingen har reagert tross oppdaterte henvendelser

Korona-tiltakenes systematiske mangler, og konkrete forslag om forbedringer

Basert på regjeringens pressekonferanse 24. mars og debattprogram i NRK samme kveld har jeg helt konkrete innspill til det jeg mener er med å rette opp systematiske mangler ved korona-satsningen.

Bent Høie formulerte det selv, ved å legge vekt på å øke kunnskapen om korona-epidemiens smittsomhet på det området som ikke er testet overhodet – barn og unge og korona-smitte blant disse aldersgruppene. Han var imidlertid taus om nasjonale tiltak for å bedre denne – essensielle – kunnskapen.

 

Dette er konkrete råd om tiltak for å øke denne kunnskapen om smittsomheten, særlig blant denne aldersgruppen spesielt.

Folkehelseinstituttet (FHI) anslår at 7.000 – 22.000 personer allerede kan være smittet i Norge, dette ligner på «tenk på et tall», begrunnelsen kan sammenfattes slik:

 

Det er pr. i dag (25. mars) nærmere 3.000 bekreftede smittede, og økningen fra dag til dag er svakt stigende. Det er testet ca. 60.000 personer, hvorav ca. 4% faktisk er smittet. Utvalget som de testede er hentet fra er svært lite representativt for befolkningen som helhet. Det er også nylig offentliggjort et slags estimat på at ca. 20.000 personer enten er, eller er mistenkt for, å ha sykdommen – også dette utvalget er noe spesielt; dekker ca. 40% av befolkningen.

 

Aldersgruppering og tilstand pr. gruppe, testet langs tidslinjer, er kjernepunktet

 

Først utarbeides hva som er relevante aldersgrupper, denne grupperingen bør så detaljeres etter tilstand, slik:

 

1.    Andel ikke smittede

2.    Andel smittede uten symptomer

3.    Andel smittede med milde symptomer

4.    Andel faktisk syke

5.    Andel syke som er definert friske

6.    Testene må gjentas langs en relevant tidslinje.

 

Dette tallmaterialet mangler vi! (jeg har senere døpt dette "den stor ukjente")

FHI viste i sin presentasjon flere ganger til sin modell for beregning/fremskrivning av antall smittede, ved faktoren «R». Det ble imidlertid ikke nevnt et eneste ord om hvordan tallverdier for smittede pr. aldersgruppe skal finnes. Denne modellen synes å trenge, foruten grupperinger som nevnt her, noenlunde brukbare startverdier (for antall smittede) pr. gruppe det skal beregnes ut ifra.

Undertegnede tillater seg å presentere konkrete del-tiltak, som i sum vil kunne føre til at dette tallmaterialet langsomt kan forbedres.

Statistikere anmodes om å utarbeide forslag til relevant oppdeling i aldersgrupper – oppdelingen basert på kunnskapen til enhver tid – som skal testes. Videre deles det opp i geografiske områder og i noen grad etter personers familiebakgrunn, det estimeres også et viss minste antall i hver gruppe pr. sted, justert for realistisk test-kapasitet.

 

Det foretas en data- (egentlig informasjons-)analyse i nært samarbeid med fagpersoner i medisin. Denne analysen, som også bl.a. bør kartlegge informasjon, i stikkords form, av de testedes virksomhet. Informasjons-analysen legges til grunn for utvidelse av modellens database, med parallell utvidelse av datasystemets logikk.

 

Dette systemet kan presentere, og stadig forbedre:   

 

·        Andel av befolkningen, oppdelt i relevante aldersgrupper, som er smittet 

·        Tilsvarende som enten har vært eller er syke

 Avledet av dette oppnås stadig bedre kunnskap om hvor smittsom korona-viruset er. Dette vil så være et redskap for å justere karantenereglene. Dagens karanteregler er tydeligvis utformet ut fra den kvalitative betraktningen om at en smittet person i et rom smitter alle de andre – jo større andel smittede jo mindre relevant er dette. Denne justeringen, som må komme før eller senere, er av den største betydning for den samfunnsmessig omkostning og aksept både på kort og på lang sikt.

Dette er et innspill, i form av konkrete råd, til FHI om utvidelse/justering av instituttets modell for beregning av korona-smittede.

Nå har man jo forlengst tilstrekkelig test-kapasitet men fortsetter sin test-metodikk.

Ingen – gjentar ingen - reaksjoner på et som åpenbart er selvfølgeligheter, for meg som utdannet fysiker.

Den eneste forklaringen jeg har er at det her – som i mange andre sammenhenger – ikke er viktig hva som blir sagt/skrevet, men hvem som gjør det.

Som et «Mr. Nobody» blir derfor disse selvfølgeligheten fullstendig oversett – er det virkelig ingen i mainstream media og medisinsk ekspertise som våkner - ?

50 års erfaring innen IT-systemutvikling, inkludert 20 år i sykehus-sammenheng

Cand. real. Bjørn Brevik

Kommentarer

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.