"Vi og de", sa Erna Solberg på NRK i dag. Men hva med Norge? Er vi et - eller to - folk i Norge?

"Vi og de", sa Erna Solberg om forholdene i USA. Men hva med segregeringen i Norge? Jo mer forskjellene fremheves - jo mer splittes vi som folk.

Hva gjør du for å rette opp segregeringen og den etniske ubalansen som du har vært med på å skape i det norske samfunn, Erna Solberg?

Da du var statsråd, sto du i front for å få innført den etnisk diskriminerende Finnmarksloven i Norge. En lov som Finnmarks befolkning viste sterk motstand mot. Du valgte å overse hva lokalt demokrati mente. Du valgte segregering, Erna Solberg.

I løpet av de siste 30 år, har vi fått en rekke lover som skiller på etnisitet her i landet. Dette er lover som strider mot FNs konvensjon. Lover som segregerer - som skiller på etnisitet - lover som ikke hører hjemme i et demokrati.

Det bygges opp et etnokrati i vårt demokrati. Segregering er noe du står for her hjemme, Erna Solberg. "Vi og de", skaper du her hjemme. Samtidig går du ut og kritiserer tanken om "vi og de" i resten av verden. Hva mener du egentlig, Erna Solberg?

Da Granavolden-plattformen ble presentert i januar 2019, sa du til det norske folk at:

«Vi har ikke lover som skiller på etnisitet her i Norge.»

Videre sa du: «Vi skal ha et felles lovverk for alle oss her i landet.»

 Vel, her snakker du ikke sant, Erna Solberg.

Dette vet alle. 

Etter opprettelsen av sametinget, har vi sett stadig større forskjellsbehandling av norske borgere.

Norske borgere, og våre nasjonale minoriteter, diskrimineres og forskjellsbehandles av norske myndigheter.

·         Samer, i kommuner som er gått inn i samiske virkeområder, får tildelt større fiskekvoter enn andre nordmenn.

·         De som er «av samisk ætt» får særskilte stipend som andre minoriteter i landet ikke får.

·         Det er satt en etnisk betingelse for å kunne delta ved valgt til sametinget. En må være «av samisk ætt».

·         Sametingets valgmanntall er et etnisk register. Det strider mot grunntanken og hovedintensjonen i FNs konvensjon, og det strider mot FNs rasediskrimineringskonvensjon som Norge ratifiserte i 1970. Sametingets valgmanntall bør slettes.

·         Reindriftsloven diskriminerer med en etnisk betingelse om tilhørighet til «samisk ætt».

·         Finnmarksloven diskriminerer nordmenn som ikke har «samiske aner» fremfor de som har det.

·      I nye læreplaner er det samiske trukket fram og vektlagt, mens jødene, jødeforfølgelsen, taterfolkets lidelser, og historien til våre nasjonale minoriteter, er neglisjert.

 Undertegnede har «samiske aner», og vet at bruken av ordet «urfolk» om samer er feil, og ser, i likhet med majoriteten av folk med samiske aner, sametingets valgmanntall som et problem.

I Norge har vi de siste 30 år fått en rekke lover som skiller på etnisitet. Vi har også fått opprettet et etnisk register i vårt demokrati. Et etnisk register som strider mot grunntanken og hovedintensjonen i FNs konvensjon. Et etnisk register som strider mot den demokratiske grunnpilaren. 

Demokrati betyr folkestyre, der folket - på lik linje, og uavhengig av etnisk tilhørighet - har like rettigheter. Sametingets valgmanntall strider mot den demokratiske tanke. Sametingets valgmanntall strider mot FNs konvensjon. Sametingets valgmanntall er et etnisk register. Etniske registre ble forbudt da FN ble dannet i 1945, etter at siste verdenskrig var over.

Av SSBs hjemmesider om samer i Norge, kan vi lese: "Statistikken har i hovedsak en geografisk tilnærming, med vekt på samiske bosettingsområder nord for Saltfjellet. Grunnen til dette er at det ikke finnes noe datagrunnlag for å lage individbasert statistikk om personer med samisk-etnisk tilhørighet, fordi det ikke registreres informasjon om etnisk tilhørighet for personer bosatt i Norge."

Dette strider mot hva som er fakta, Erna Solberg. 

Ble befolkningen i Finnmark herrer i eget hus? - Altaposten.no

Jo mer forskjellene fremheves, jo mer splittes vi (aftenposten.no)

Det bør ikke opprettes - eller opprettholdes - segregerende ordninger i vårt demokrati.

Det går mot grunntanken og hovedintensjonen i FN-pakten. Det går mot FNs rasediskrimineringskonvensjon som Norge ratifiserte i 1970, og som Norge er forpliktet til å ivareta.

Konvensjon mot rasediskriminering (fn.no)

Land som skriver under på rasediskrimineringskonvensjonen må avskaffe all forskjellsbehandling på bakgrunn av rase, hudfarge, avstamning eller etnisk opprinnelse. Konvensjonen var den første menneskerettighetskonvensjonen som ble vedtatt av FN.

Erna Solberg, du er Norges øverste politiske leder. Når tar du ansvar for at segregeringen i Norge opphører? Når tar du ansvar for at det etniske registeret som sametingets valgmanntall er, blir slettet?


Kommentarer

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.