Arbeid til alle er alltid jobb nr. 1 for Arbeiderpartiet

Are TomasgardAre Tomasgard Innlegg: 1
redigerte januar 21 i Politikk Norge


Arbeid til alle er jobb nummer én.

 

Arbeid er egentlig det aller meste i politikken. Arbeid er distriktspolitikk. Arbeid er fordelingspolitikk og kompetanse. Uten betydelig med arbeid, vil vi aldri kunne gjennomføre det grønne skiftet. For Arbeiderpartiet har alltid arbeid til alle vært jobb nr. 1.

Når Arbeiderpartiet er i regjering, vil vi alltid bidra det vi kan for å utvikle bærekraftige bedrifter som driver lønnsomt i hele landet. For å lykkes med det, må vi ha en sterk offentlig sektor som understøtter en slik utvikling. Arbeidstakere må ha trygghet for helse, omsorg, barnehage og skole dersom vi skal lykkes. Samspillet mellom offentlige tjenester og privat næringsliv er derfor avgjørende for å lykkes. Dette samspillet må foregå i hele landet. Vi trenger flere hundre tusen nye arbeidsplasser i årene fremover.

På vei ut av pandemien vil arbeidsledigheten være rekordhøy. Om vi ikke lykkes i å etablere nok arbeidsplasser, vil verdiene våre forvitres og levestandarden senkes. Særlig distriktene vil bli hardt rammet om vi ikke lykkes, noe Arbeiderpartiet tar på dypeste alvor. Gjennom å styrke distriktssentre og gjennom å skape arbeidsplasser skal vi motvirke sentralisering.

Norge lever av handel med utlandet. Derfor er det sterkt bekymringsfullt at eksporten av varer og tjenester har falt betydelig de siste årene. Eksisterende eksportnæringer må utvikles videre, og Norge trenger nye store eksportvirksomheter fremover.

Arbeiderpartiet er ikke redd for å peke ut noen nye områder som sterkere satsingsfelt. Batteriproduksjon, produksjon av legemidler, vaksineproduksjon og satsing på mineralnæringen er naturlig videreutvikling av allerede eksisterende industri. Dette er alle næringer som har sterk vekst i de globale markedene, og som kan gi landet vårt store inntekter i årene fremover- i tillegg til inntektene fra industrien vi allerede har. Det er næringer som vil bidra til å styrke distrikts- Norge gjennom både direkte og indirekte arbeidsplasser. De endrer markedene. Det rapporteres at markedene i økende grad etterspør klimavennlige og naturvennlige produkter.

Industrien er avhengig av tollfri adgang til markedene. Forhandlingene knyttet til Brexit har vist oss hvor viktig det er å ha lik tilgang til disse markedene som annen industri i Europa. EØS- avtalen sikrer Norge like konkurransevilkår som konkurrerende industri i Europa. Det gir forutsigbarheten investorene trenger når de skal investere enorme beløp i ny moderne klimavennlig produksjon.

Ingen investorer vil investere enorme pengesummer i industrivirksomheter i land der en ikke har forutsigbare rammevilkår. Det så vi i den økonomiske stormakten Storbritannia i tiden etter folkeavstemmingen om Brexit i 2016. Investeringene i for eksempel den viktige bilindustrien ble halvert på kort tid. Dette selv om industrien i Storbrittania hadde samme rammevilkår som øvrig industri i EU hele perioden frem til avtalen som ble inngått på tampen av 2020, falt altså investeringene. Eneste årsak var usikkerheten investorene opplevde!

Det grønne skiftet vil kreve mye investeringer i industrien, dersom vi skal opprettholde konkurransekraften.

Derfor er Arbeiderpartiet så opptatt av å etablere forutsigbarhet for industriens markedstilgang og kapitaltilgang. Det handler om å satse på både eksisterende og nye arbeidsplasser i verdens mest klimavennlige og naturvennlige industri, og det handler om å opprettholde og videreutvikle velferdstjenester i hele landet. Det handler kort og godt om arbeid!

Programmet til Arbeiderpartiet finner du her: Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025 | Arbeiderpartiet


Are Tomasgard

Medlem i Arbeiderpartiet og med i Programkomiteen

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.