Regjeringen bryter loven

Kjell MeaasKjell Meaas Innlegg: 2

Her er en uttalelse fra Høyesterett knyttet til en sak for noen år siden:

”Det er på det rene at hvis anvendelsen av en lov fører til resultater som er i strid med grunnloven, vil domstolene måtte bygge sin avgjørelse på den regel som følger av grunnloven, ikke på lovbestemmelsen ... Vi står her overfor en sikker konstitusjonell sedvanerett ... Det må videre legges til grunn at denne prøvelsesrett også er en prøvelsesplikt, slik at domstolene, når spørsmålet melder seg, er nødt til å avgjøre om grunnloven er gått for nær.”

Det er nærmest på det rene at denne regjeringen har gått grunnloven og menneskerettighetene (som er hjemlet i grunnloven) for nær i mange av de vedtakene de har fattet. Staten ble da også senest i januar dømt i Oslo tingrett for å ha innført en ulovlig innreisekarantene for nordmenn som oppholder seg på sine fritidseiendommer i Sverige. Tingrettens konklusjon var at karantenepålegget var ubegrunnet og i strid med menneskerettighetene. Regjeringen har ikke brydd seg noe om dommen i tingretten og fortsetter som før.

Her er en enda eldre uttalelse fra høyesterett, helt tilbake til 1866:

”Hvad har Høiesteret at afgjøre, naar der forelægges paa een Gang Grundlov og privat Lov? Da har det, saavidt jeg kjender Statsretslæren, almindelig været vedtaget, at forsaavidt man ikke kan paalægge Domstolene at dømme efter begge Love paa engang, saa maa de nødvendigvis foretrække Grundloven ...”

Det må dessverre konstateres at ikke har fått så veldig mye bedre kår på de 155 år som har gått siden 1866.

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.