Åpent brev til regjeringen Solberg

I 1970 ratifiserte Norge FNs rasediskrimineringskonvensjon. Bakgrunnen for at FN ble dannet i 1945, etter siste verdenskrig, og etter år med fokus på rase og etnisk tilhørighet, bør være kjent.

Hva gjør regjeringen med de forpliktelser Norge har i forhold til FNs konvensjon?

Av FNs konvensjon fremgår, sitat:

"Land som skriver under på rasediskrimineringskonvensjonen må avskaffe all forskjellsbehandling på bakgrunn av rase, hudfarge, avstamning eller etnisk opprinnelse."

Og av FNs konvensjon fremgår blant annet, sitat: 

"De stater som er parter til denne konvensjon" og

"som på ny bekrefter at diskriminering mellom mennesker på grunn av rase, hudfarge eller etnisk opprinnelse er en hindring for vennskapelige og fredelige forbindelser mellom nasjonene og kan forstyrre freden og sikkerheten blant folkene og det gode forhold selv mellom personer som bor side om side i samme land, 

som er overbevist om at eksistensen av skranker mellom rasene er uforenlig med idealene for ethvert menneskelig samfunn" Sitat slutt.

Hva gjør norske myndigheter med de segregerende lovene vi har fått i det norske samfunnet?

Hva gjør regjeringen for å fremme grunntanken og hovedintensjonen i FNs konvensjon, samt det som er grunnpilaren i et demokrati:  Vi er et folk

Jeg vil sitere studenten Nima Salimis (20) kloke og godt reflekterte ord:

"Enkelte har foreslått at det bør finnes ulike normer for mennesker med forskjellig hudfarge eller etnisk tilhørighet. Slike forslag kan virke uskyldige. Men ulike forventninger til forskjellige samfunnsgrupper vil ødelegge for målet om et samlet samfunn. For jo mer disse forskjellene fremheves, jo mer splittes samfunnet i grupper."

Og videre, sitat: 

"Vi kan ikke ha ulike regler og normer for mennesker med forskjellig hudfarge dersom målet er et samlet samfunn. Da er vi selv med på å karakterisere samfunnsgrupper som overlegne eller underlegne. Det er definisjonen på rasisme.

Og definisjonsmakten ligger ikke hos meg fordi jeg er brun. Den ligger i ordboken. Jeg er også bekymret fordi jeg har sett og lest hva slikt tankegods kan føre til. Ytterliggående og historiske eksempler på dette er samfunn styrt av nasjonalsosialisme og kommunisme – ideologier som deler opp befolkningen og dømmer mennesker etter deres gruppeidentitet."

Jo mer forskjellene fremheves, jo mer splittes vi (aftenposten.no)

Konvensjon mot rasediskriminering (fn.no)

Konvensjon mot rasediskriminering - FN

Vedtatt 21.12.1965 Trådt i kraft 4.01.1969 Ratifisert av Norge 06.08.1970 Last ned fulltekst Rasediskrimineringskonvensjonen.pdf Les mer på engelsk

www.fn.no

Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.